بازگشایی مدارس

شروع سال تحصیلی 1400-99 از تاریخ 15 شهریور با رعایت تمام پروتکل های بهداشتی آغاز می گردد.

شروع سال تحصیلی 15 شهریور 99